หยุดเผาป่า ลด PM2.5

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า พื้นที่ป่าไม้โดยรอบเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และพื้นที่ป่าไม้ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันจากไฟป่า ยังทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้ง หลายจังหวัดในภาคเหนือติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลก คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ทีมจิตอาสาที่ช่วยป้องกันและดับไฟป่าใน 2 พื้นที่ภาคเหนือของ กฟผ. ทุ่มเทแรงกายและใจเพื่อลาดตระเวน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสู้กับไฟป่า จึงขอเชิญชวนบริจาคเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของเหล่าจิตอาสา

แนวทางการดำเนินงาน Donation based Crowdfunding โดยมูลนิธิเขื่อนยันฮี
แนวทางการดำเนินงาน Donation based Crowdfunding โดยมูลนิธิเขื่อนยันฮี

400,000 บาท

เป้าหมาย

30 เม.ย. 66

สิ้นสุดโครงการ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง (ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน) มีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี หลายจังหวัดในภาคเหนือติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลก คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน โดยมีสาเหตุหลักจาก ‘ไฟป่า’ ซึ่งมาจากการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าที่เกิดขึ้นเอง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางตาที่มีจำนวนมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพื้นที่ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมป้องกันและยับยั้งไฟป่าไม่ให้ลุกลามผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างอากาศ และสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ กฟผ. ในการป้องกัน ฟื้นฟูพื้นที่ป่า สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า ได้แก่ รองเท้าคอมแบท อุปกรณ์ป้องกันความร้อน รวมทั้งปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับจิตอาสาดับไฟป่า เช่น อาหาร น้ำ น้ำมันสำหรับเติมรถจักยานยนต์ของชาวบ้าน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

กฟผ. เขื่อนภูมิพล มีการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าร่วมกับเครือข่ายและมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน ผจญเพลิงดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง “ทีมเสือดำ” จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ กฟผ. และชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล ที่รวมตัวทำงานจิตอาสาดับไฟป่ากว่า 20 คน ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนผู้พิทักษ์ป่า รักษาป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ และดูแลผืนป่าร่วมกัน กว่า 15,000 ไร่ ภายใต้แผนงานดับไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ปลูกป่าในฤดูฝน สร้างฝายชะลอน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ รวมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ป่า พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ลาดตระเวน และร่วมกันดับไฟป่า โดยขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับเครือข่ายบ้านท่าปุยตก บ้านท่าปุย บ้านป่ายาง บ้านหนองเชียงคา (บ้านใหม่) และบ้านสันป่าป๋วย (ตาเสี้ยม) ดังนี้

ทีมเสือดำ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคา(บาท)/เครื่อง ราคารวม
1 เครื่องเป่าลม 16 4,350 69,600
2 ไม้กวาดทางมะพร้าวหรือคราด 150 185 27,750
3 ไฟฉายคาดหัว 70 160 11,200
4 รองเท้าเดินป่า 45 200 9,000
5 ถุงเท้า 45 25 1,125
6 เปลนอน 45 300 13,500
7 หน้ากากกันควัน 70 120 8,400
8 น้าดื่ม ขนาด 1.5มล. 145 55 7,975
9 อาหารแห้ง 70 250 17,500
10 ชุดยาปฐมพยาบาล 15 650 9,750
11 ถุงมือกันไฟ 70 200 14,000
12 เปลสนาม 7 350 2,450
10 ค่าขนส่ง(โดยภาคีเครือข่าย กฟผ.) - - -
11 ค่าเดินทางและปฏิบัติการเข้าดับไฟป่า(โดยทีมเสือดำอาสาสมัคร และจิตอาสา ในพื้นที่โดยรอบเขื่อนภูมิพล) - - -
รวม 192,250
ทีมเสือดำ

พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

กฟผ. แม่เมาะ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันมาโดยตลอด ผ่านคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ สนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่อำเภอแม่เมาะ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตรเพื่อลดปัญหาการเผา จัดทำแอปพลิเคชัน Lampang Hotspot ซึ่งเป็นระบบติดตามการเกิดพื้นที่ลุกไหม้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งเตือนจุดความร้อนหรือไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ทีมลาดตะเวนเข้าดับไฟได้อย่างทันท่วงที พร้อมจัดทำแผนการป้องกันและระงับไฟป่า จัดทีมงานเฝ้าระวังและระงับไฟป่า ลาดตระเวนตรวจพื้นที่โดยใช้รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อเข้าดับไฟเบื้องต้น และประสานงานรถน้ำเพื่อเข้าร่วมดับไฟป่า โดยขอสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับทีมและชุมชนในการช่วยสอดส่องดูแลป้องกันไฟป่า ดังนี้

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา(บาท)/เครื่อง ราคา (บาท)
1 เครื่องเป่าลม 10 5000 50,000
2 ไม้ตบ 100 450 45000
3 ไฟฉายคาดหัว 100 250 25000
4 ถุงมือกันไฟ 100 200 20000
5 หน้ากากกันควัน 100 250 25000
6 น้ำดื่ม 50 60 3000
7 อาหารแห้ง 100 250 25000
8 ถังพ่นยาแบบปั๊มมือ 15 550 8250
9 ชุดยาปฐมพยาบาล 10 650 6500
10 ค่าขนส่ง (โดยภาคีเครือข่าย กฟผ.) - - -
11 ค่าเดินทางและปฏิบัติการเข้าดับไฟป่า (โดยอาสาสมัคร และจิตอาสาอำเภอแม่เมาะ) - - -
รวม 207,750
พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

ไฟป่า กลายเป็นมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวและสุขภาพอนามัยของประชาชน และยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มูลนิธิเขื่อนยันฮีจึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเพื่อจัดหา/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า

อ้างอิงสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 https://www.thansettakij.com/health/health/556344

เรียบเรียงโดยคุณอดิศักดิ์ ทนันไชย วก.6 หคล-ย. กจย-ย. อกย.
ความคืบหน้าโครงการ
37.4%
149,732.79 บาท
ยอดบริจาค
400,000 บาท
เป้าหมาย
30 เม.ย. 66
สิ้นสุดโครงการ